Bases do concurso

A CELEBRACIÓN DO XII CONCURSO DE CORDA CIDADE DE VIGO COINCIDE COA ÉPOCA DO NADAL NA CIUDAD, E A OCUPACIÓN HOSTALEIRA NESAS DATAS É MOI ALTA, POR ESO DESDE A ORGANIZACIÓN DO CONCURSO ACONSELLÁMOSVOS QUE FAGADES VOSA RESERVA DE HOTEL O ANTES POSIBLE.

1. CATEGORÍAS
1.1. No concurso poderán participar todos os novos violinistas, violistas, violonchelistas e contrabajistas que cursen ou cursasen estudos de música en institucións de educación musical públicas ou privadas de España ou Portugal, nas categorías seguintes.
Grupo A: ata 12 anos.
Grupo B: ata 15 anos.
Grupo C: ata 18 anos.
Grupo D: ata 23 anos.
No instrumento de Contrabaixo existirá unha única categoría, a D.
1.2. A idade límite, para participar en cada categoría será a que teña o participante o día 06/12/2023.
1.3. Para que se constitúa unha categoría deberá haber, polo menos, dous participantes rexistrados na mesma.
1.4. Non se poderán presentar ao concurso aqueles violinistas, violistas, violonchelistas ou contrabajistas que obtivesen un primeiro premio nalgunha edición anterior (na mesma categoría), deste concurso, ou dos “Concurso de Violín”, ou de “Violín e Violoncelo”, ou de “Violín, Violoncelo e Viola Cidade de Vigo”.
1.5. O participante que gañase con anterioridade, algunha das categorías, e participe na categoría seguinte, consonte o disposto no parágrafo anterior, non poderá interpretar de novo ningunha das obras que interpretou con anterioridade, na edición na que obtivese o premio.

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
2.1. As persoas solicitadas en participar no concurso deben cumprimentar e enviar o boletín de preinscrición que consta na páxina web: htt://agicvigo.gal/ . Dita preinscrición poderá ser realizada ata as 24:00 horas do día 31 de outubro de 2023 (hora española).
2.2. Á solicitude de preinscrición debe acompañarse a seguinte documentación imprescindible:
2.2.1. Documentación a achegar:
– Copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte. No caso de ser o participante un menor de idade deberá acompañarse, debidamente cumprimentada e asinada, a autorización materna/paterna, e copia do DNI ou Tarxeta de Identidade ou Pasaporte do proxenitor que asine a autorización.
– Datos de contacto, incluíndo teléfono móbil e correo electrónico de uso habitual.
– Unha fotografía do participante, obtida necesariamente no ano 2023.
– Repertorio das obras elixidas. (Título, compositor, número de opus e/o catálogo e duración aproximada).
– Unha gravación con algunha interpretación recente do participante. Esta gravación estará identificada co nome do intérprete e as obras interpretadas. A gravación achegarase en formato mp4. Esta gravación non poderá exceder os cinco minutos de duración.
– Copia das partituras das obras que se presentan en formato pdf.
En ningún caso devolverase a documentación presentada.
No caso de calquera incidencia referida á documentación solicitada, contactar co email: info@agicvigo.gal
2.3. Proceso de selección das persoas prerexistradas.
Unha vez rematado o prazo de preinscrición, procederase á selección dos participantes baseándose na documentación presentada.
Comunicaráselles ás persoas prerexistradas o resultado da devandita selección ata o 08 de novembro de 2023, este incluído, a través da dirección de correo electrónico que proporcionaron no formulario de preinscrición.
2.4. Cota de inscrición.
Os concursantes seleccionados para participar no concurso presentarán, de forma electrónica a través do correo electrónico info@agicvigo.gal, antes do 17 de novembro de 2023, o xustificante de abonar a cantidade de 60,00.-Euros, en concepto de cota de inscrición, na conta: ES28 2080 5141 3130 4002 6742 de ABANCA a nome de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. No devandito ingreso deberán facer constar de forma inescusable:
Concepto: a) Cota inscrición Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2023.
b) Nome do Concursante
Para as transferencias realizadas desde Portugal, deberán engadir o Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX
En ningún caso devolverase a cota de inscrición.
As persoas seleccionadas que non ingresen a cota de inscrición antes do 17 de novembro de 2023 serán excluídas do concurso.

3. LUGAR
O Concurso celebrarase no Conservatorio Superior de Música de Vigo, rúa Manuel Olivié 23, Vigo.

4. PROBAS
4.1. O concurso constará de dúas roldas nas súas distintas categorías, agás na categoría A, que constarán dunha única rolda.
1. A primeira rolda será considerada como eliminatoria, e como única na categoría “A”. Celebrarase entre os días 6, 7 e 8 decembro de 2023.
2. A segunda será considerada como final, celebrarase entre os días 7, 8 e 9 de decembro de 2023.
4.2. Á rolda final soamente pasarán tres concursantes por categoría, agás decisión do Xurado.
4.3. Os participantes executarán obrigatoriamente as obras de memoria.
4.4. É obrigatoria a execución do repertorio acompañado por piano, cando as características da obra requírano.
4.5. O Xurado resérvase o dereito de facer interpretar parcialmente as obras presentadas e de interrompelas en caso de considérao oportuno.
4.6. É condición indispensable cumprir as normas do programa establecido, así como, de maneira inescusable, os tempos asignados para as interpretacións, que serán dun máximo de:
15 minutos para a categoría A e B.
20 minutos para as categorías C e D.
No caso de que o programa proposto polo participante supere este límite de tempo, o xurado valorarao e indicará ao participante a parte dá a obra que debe suprimir da súa interpretación.
4.7. Unha vez presentado o programa na inscrición non se aceptarán cambios no programa proposto. Igualmente, non se admitirá alteración do @orden proposta da interpretación desas obras, nin dentro da mesma rolda nin entre roldas.
4.8. A orde de actuación será determinado, para todos os instrumentos, para todas as categorías e, para todas as roldas segundo os apelidos dos participantes por orde alfabética, comezando pola letra A.
4.9. As audicións serán públicas e retransmitidas por streaming a través dá a nosa páxina de Facebook.

5. REPERTORIO
– Categoría A: (ata 12 anos)
o Dúas obras de diferentes caracteres e estilo.
– Categoría B: (ata 15 anos)
o Primeira rolda (eliminatoria)
Dúas obras de diferentes caracteres e estilos.
o Segunda rolda (final)
Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa respectiva cadenza, se a tivese.
Unha obra a libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
– Categoría C: (Ata 18 anos)
o Primeira rolda (eliminatoria)
Violín, Viola e Violoncelo:
● Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
● Unha obra a libre elección do concursante, distinta do anterior.
o Segunda rolda (final)
Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa cadenza, se a tivese.
Unha obra a libre elección do concursante, que seaa distinta das obras anteriormente interpretadas.
– Categoría D: (Ata 23 anos)
o Primeira rolda (eliminatoria)
Violín, Viola e Violoncelo:
● Dous movementos contrastantes dunha Partita ou Sonata, ou Suite de J. S. Bach.
● Unha obra a libre elección do concursante, distinta do anterior.
Contrabaixo:
● Dous movementos contrastantes dunha Sonata ou Suite de J. S. Bach ou de Hans Fryba.
● Unha obra a libre elección do concursante, distinta do anterior.
o Segunda rolda (final)
Un movemento dun Concerto ou Sonata, coa súa cadenza, se a tivese.
Unha obra a libre elección do concursante, que sexa distinta das obras anteriormente interpretadas.
Nota: Entenderanse como unha única obra os distintos movementos da mesma.
Nota: Nas categorías nas que sexa obrigatoria a interpretación dunha Partita, Sonata ou Suite de J. S. Bach ou Hans Fryba, a execución da obra terá, necesariamente, que facerse en primeiro lugar, seguindo a orde tal e como se establece no esquema anterior.

6. PREMIOS
• Categoría A: Tres premios: un primeiro premio dotado con 300 €; un segundo premio, dotado con 100 € e un Premio ao interprete menor de dez anos, sen dotación económica.
• Categoría B: Dous premios: un primeiro premio dotado con 400 €, e un segundo premio, dotado con 200 €.
• Categoría C: Dous premios: un primeiro premio dotado con 500 €, e un segundo premio, dotado con 300 €.
• Categoría D: Dous premios: un primeiro premio dotado con 600 €, e un segundo premio, dotado con 400 €.
6.1. Sen prexuízo do anterior o Xurado poderá conceder calquera mención especial, que considere oportuna.
6.2. Aos finalistas de cada unha das categorías faráselles entrega de diploma acreditativo de tal condición.
6.3. Os premios económicos están suxeitos ás correspondentes retencións do IRPF.

7. XURADO
7.1. Será designado pola Asociación Galega de Instrumentos de Corda. A súa composición farase pública ao comezo das probas.
7.2. A resolución do xurado será inapelable.
7.3. A interpretación e integración de calquera dúbida ou lagoa, que se formulase ou existise nestas bases, corresponderá única e exclusivamente ao xurado nomeado para o concurso.

8. OUTRAS DISPOSICIÓNS
8.1. A Asociación Galega de Instrumentos de Corda se reserva todos os dereitos exclusivos de gravación, filmación, ou calquera outro tipo de reprodución de imaxe, así como a de cesión ou difusión sobre as imaxes ou partes destas, nas que interveñan os concursantes e, poderá utilizar esas imaxes, ou partes destas, en todos os países do mundo sen limitación nin xeográfica nin temporal de ningunha clase.
8.2. Os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan as bases expostas para este concurso, e quedan obrigados a participar na totalidade das probas establecidas, nas datas e horarios que a organización estableza, dentro das que se sinalan para a celebración do Concurso. A falta de asistencia a algunha das probas supoñerá a descualificación do participante.
8.3. Os concursantes que resulten premiados teñen a obrigación INELUDIBLE de asistir á cerimonia de entrega de premios, e deben aceptar o premio na súa integridade. No caso de non asistir á devandita cerimonia, ou non aceptar o premio na súa integridade, entenderase que renuncian ao premio obtido.
8.4. Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD).- Ls datos de carácter persoal serán tratados e protexidos segundo á Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (ou a Lei que a substituya) e á súa normativa de desenvolvimiento, e ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas non que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE. Os datos de carácter persoal (incluídas fotografías, documentos de identidade e imaxes) que os concursantes envíen quedarán incorporados a un ficheiro automatizado propiedade de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, sendo empregados unicamente con remate propios dá actividade da Asociación. Conforme a LOPD, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso diríxase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Porto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.


Descargar autorización para menores de 18 anos

LA CELEBRACIÓN DEL XII CONCURSO DE CORDA CIDADE DE VIGO COINCIDE CON LA ÉPOCA DE LA NAVIDAD EN LA CIUDAD, Y LA OCUPACIÓN HOTELERA EN ESAS FECHAS ES MUY ALTA, POR ESO DESDE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO OS ACONSEJAMOS QUE HAGÁIS VUESTRA RESERVA DE HOTEL LO ANTES POSIBLE.

 

1. CATEGORÍAS
1.1. En el concurso podrán participar todos los nuevos violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas que cursen o cursasen estudios de música en instituciones de educación musical públicas o privadas de España o Portugal, en las categorías siguientes.
Grupo A: hasta 12 años.
Grupo B: hasta 15 años.
Grupo C: hasta 18 años.
Grupo D: hasta 23 años.
En el instrumento de Contrabajo existirá una única categoría, la D.
1.2. La edad límite, para participar en cada categoría será la que tenga el participante el día 06/12/2023.
1.3. Para que se constituya una categoría deberá haber, al menos, dos participantes inscritos en la misma.
1.4. No se podrán presentar al concurso aquellos violinistas, violistas, violonchelistas o contrabajistas que obtuviesen un primer premio en alguna edición anterior (en la misma categoría), de este concurso, o de los “Concurso de Violín”, o de “Violín e Violonchelo”, o de “Violín, Violonchelo e Viola Cidade de Vigo”.
1.5. El participante que ganase con anterioridad, alguna de las categorías, y participe en la categoría siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, no podrá interpretar de nuevo ninguna de las obras que interpretó con anterioridad, en la edición en la que obtuviese el premio.

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
2.1. Las personas interesadas en participar en el concurso deben cumplimentar y enviar el boletín de preinscripción que consta en la página web: http://agicvigo.gal/ . Dicha preinscripción podrá ser realizada hasta las 24:00 horas del día 31 de octubre de 2023 (hora española).
2.2. A la solicitud de preinscripción debe acompañarse la siguiente documentación imprescindible:
2.2.1. Documentación a aportar:
– Copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte. En el caso de ser el participante un menor de edad deberá acompañarse, debidamente cumplimentada y firmada, la autorización materna/paterna, y copia del DNI o Tarjeta de Identidad o Pasaporte del progenitor que firme la autorización.
– Datos de contacto, incluyendo teléfono móvil y correo electrónico de uso habitual.
– Una fotografía del participante, obtenida necesariamente en el año 2023.
– Repertorio de las obras elegidas. (Título, compositor, número de opus y/o catálogo y duración aproximada).
– Una grabación con alguna interpretación reciente del participante. Esta grabación estará identificada con el nombre del intérprete y las obras interpretadas. La grabación se aportará en formato mp4. Esta grabación no podrá exceder los cinco minutos de duración.
– Copia de las partituras de las obras que se presentan en formato pdf.
En ningún caso se devolverá la documentación presentada.
En el caso de cualquier incidencia referida a la documentación solicitada, contactar con el email: info@agicvigo.gal
2.3. Proceso de selección de las personas preinscritas.
Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se procederá a la selección de los participantes basándose en la documentación presentada.
Se les comunicará a las personas preinscritas el resultado de dicha selección hasta el 08 de noviembre de 2023, este incluido, a través de la dirección de correo electrónico que proporcionaron en el formulario de preinscripción.
2.4. Cuota de inscripción.
Los concursantes seleccionados para participar en el concurso presentarán, de forma electrónica a través del correo electrónico info@agicvigo.gal, antes del 17 de noviembre de 2023, el justificante de haber abonado la cantidad de 60,00.-Euros, en concepto de cuota de inscripción, en la cuenta: ES28 2080 5141 3130 4002 6742 de ABANCA a nombre de Asociación Galega de Instrumentos de Corda. En dicho ingreso deberán hacer constar de forma inexcusable:
Concepto: a) Cuota inscripción Concurso de Corda “Cidade de Vigo” 2023.
b) Nombre del Concursante
Para las transferencias realizadas desde Portugal, deberán añadir el Código BIC SWIFT: CAGLESMMXXX
En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.
Las personas seleccionadas que no ingresen a cota de inscripción antes do 17 de noviembre de 2023 serán excluidas del concurso.
3. LUGAR
El Concurso se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, calle Manuel Olivié 23, Vigo.
4. PRUEBAS
4.1. El concurso constará de dos rondas en sus distintas categorías, excepto en la categoría A, que constarán de una única ronda.
1. La primera ronda será considerada como eliminatoria, y como única en la categoría “A”. Se celebrará entre los días 6, 7 y 8 diciembre de 2023.
2. La segunda será considerada como final, se celebrará entre los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2023.
4.2. A la ronda final solamente pasarán tres concursantes por categoría, salvo decisión del Jurado.
4.3. Los participantes ejecutarán obligatoriamente las obras de memoria.
4.4. Es obligatoria la ejecución del repertorio acompañado por piano, cuando las características de la obra lo requieran.
4.5. El Jurado se reserva el derecho de hacer interpretar parcialmente las obras presentadas y de interrumpirlas en caso de considéralo oportuno.
4.6. Es condición indispensable cumplir las normas del programa establecido, así como, de manera inexcusable, los tiempos asignados para las interpretaciones, que serán de un máximo de:
15 minutos para la categoría A y B.
20 minutos para las categorías C y D.
En el caso de que el programa propuesto por el participante supere dicho límite de tiempo, el jurado lo valorará e indicará al participante la parte da la obra que debe suprimir de su interpretación.
4.7. Una vez presentado el programa en la inscripción no se aceptarán cambios en el programa propuesto. Igualmente, no se admitirá alteración del orden propuesta de la interpretación de esas obras, ni dentro de la misma ronda ni entre rondas.
4.8. El orden de actuación será determinado, para todos los instrumentos, para todas las categorías y, para todas las rondas según los apellidos de los participantes por orden alfabético, comenzando por la letra A.
4.9. Las audiciones serán públicas y retransmitidas por streaming a través da nuestra página de Facebook.

5. REPERTORIO
– Categoría A: (hasta 12 años)
o Dos obras de diferentes caracteres y estilo.
– Categoría B: (hasta 15 años)
o Primera ronda (eliminatoria)
▪ Dos obras de diferentes caracteres y estilos.
o Segunda ronda (final)
▪ Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su respectiva cadenza, si la tuviese.
▪ Una obra a libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
– Categoría C: (Ata 18 años)
o Primera ronda (eliminatoria)
▪ Violín, Viola e Violonchelo:
● Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
● Una obra a libre elección del concursante, distinta de lo anterior.
o Segunda ronda (final)
▪ Un movimiento de un Concerto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
▪ Una obra a libre elección del concursante, que seaa distinta de las obras anteriormente interpretadas.
– Categoría D: (Hasta 23 años)
o Primera ronda (eliminatoria)
▪ Violín, Viola y Violonchelo:
● Dos movimientos contrastantes de una Partita o Sonata, o Suite de J. S. Bach.
● Una obra a libre elección del concursante, distinta de lo anterior.
▪ Contrabajo:
● Dos movimientos contrastantes de una Sonata o Suite de J. S. Bach o de Hans Fryba.
● Una obra a libre elección del concursante, distinta de lo anterior.
o Segunda ronda (final)
▪ Un movimiento de un Concierto o Sonata, con su cadenza, si la tuviese.
▪ Una obra a libre elección del concursante, que sea distinta de las obras anteriormente interpretadas.
Nota: Se entenderán como una única obra los distintos movimientos de la misma.
Nota: En las categorías en las que sea obligatoria la interpretación de una Partita, Sonata o Suite de J. S. Bach o Hans Fryba, la ejecución de la obra tendrá, necesariamente, que hacerse en primer lugar, siguiendo el orden tal y como se establece en el esquema anterior.

6. PREMIOS
• Categoría A: Tres premios: un primer premio dotado con 300 €; un segundo premio, dotado con 100 € y un Premio al interprete menor de diez años, sin dotación económica.
• Categoría B: Dos premios: un primer premio dotado con 400 €, y un segundo premio, dotado con 200 €.
• Categoría C: Dos premios: un primer premio dotado con 500 €, y un segundo premio, dotado con 300 €.
• Categoría D: Dos premios: un primer premio dotado con 600 €, y un segundo premio, dotado con 400 €.
6.1. Sin prejuicio de lo anterior el Jurado podrá conceder cualquier mención especial, que considere oportuna.
6.2. A los finalistas de cada una de las categorías se les hará entrega de diploma acreditativo de tal condición.
6.3. Los premios económicos están sujetos a las correspondientes retenciones del IRPF.

7. JURADO
7.1. Será designado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda. Su composición se hará pública al inicio de las pruebas.
7.2. La resolución del jurado será inapelable.
7.3. La interpretación e integración de cualquier duda o laguna, que se formulase o existiese en estas bases, corresponderá única e exclusivamente al jurado nombrado para el concurso.

8. OTRAS DISPOSICIONES
8.1. La Asociación Galega de Instrumentos de Corda se reserva todos los derechos exclusivos de grabación, filmación, o cualquier otro tipo de reproducción de imagen, así como la de cesión o difusión sobre las imágenes o partes de estas, en las que intervengan los concursantes y, podrá utilizar esas imágenes, o partes de estas, en todos los países del mundo sin limitación ni geográfica ni temporal de ninguna clase.
8.2. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las bases expuestas para este concurso, y quedan obligados a participar en la totalidad de las pruebas establecidas, en las fechas y horarios que la organización establezca, dentro de las que se señalan para la celebración del Concurso. La falta de asistencia a alguna de las pruebas supondrá la descalificación del participante.
8.3. Los concursantes que resulten premiados tienen la obligación INELUDIBLE de asistir a la ceremonia de entrega de premios, y deben aceptar el premio en su integridad. En el caso de no asistir a dicha ceremonia, o no aceptar el premio en su integridad, se entenderá que renuncian al premio obtenido.
8.4. Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).- Ls datos de carácter personal serán tratados y protegidos segundo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la substituya) y a su normativa de desenvolvimiento, e al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas no que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Los datos de carácter personal (incluidas fotografías, documentos de identidad e imágenes) que los concursantes envíen quedarán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Asociación Galega de Instrumentos de Corda, siendo empleados únicamente con fin propios da actividad de la Asociación. Conforme a la LOPD, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para eso diríjase mediante carta a: Asociación Galega de Instrumentos de Corda, rúa Puerto Rico 18-20, Ofc.2, Vigo 36204, Pontevedra, España.


Descargar autorización para menores de 18 años